Buku Paket PA Khonghucu Kelas 12 K-13

Buku Paket PA Khonghucu Kelas 12 K-13

Admin

Daftar Isi Buku Paket PA Khonghucu Kelas 12 K-13

Kata Pengantar ..........................................................................................ii
Daftar Isi .................................................................................................iii
Bab I Hakikat dan Semangat Belajar
A. Belajar Sebagai Ibadah dan Proses Pembinaan Diri ...........................2
B. Belajar Sepanjang Hidup.....................................................................4
C. Pendekatan Belajar..............................................................................8

 1. Banyak-banyaklah Belajar...............................................................9
 2. Pandai-pandailah Bertanya ..............................................................10
 3. Hati-hatilah Memikirkannya............................................................11
  4.Jelas-jelaslah Menguraikannya ........................................................12
 4. Sungguh-sungguhlah Melaksanakannya..........................................12
  D. Belajar Berarti Praktik.........................................................................13
 5. Pengetahuan dan Latihan ................................................................14
 6. Kata-kata dan Perbuatan ..................................................................15
 7. Belajar dan Bertindak adalah Satu...................................................16
  Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................17
  Penilaian Diri Skala Perilaku.....................................................................20
  Evaluasi Bab 1 ...........................................................................................21
  Bab II Filosofi Yin Yang
  A. Konsep Dasar dan Pemetaan Yin Yang ...............................................23
 8. Hidup Selalu Dua Unsur..................................................................25
 9. Ketidakmutlakan..............................................................................27
 10. Satu Kesatuan ..................................................................................28
 11. Saling Memengaruhi .......................................................................29
  B. Prinsip Perubahan................................................................................30
  C. Keseimbangan Inti Kehidupan ............................................................31
  D. Lepas Dari Empat Cacat......................................................................33
 12. Tidak Berangan-angan Kosong........................................................33
 13. Tidak Kukuh ....................................................................................33
 14. Tidak Mengharuskan........................................................................34
 15. Tidak Sombong................................................................................35

Kelas XII SMA/SMK
Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................37
Evaluasi Bab 2 ..........................................................................................39
Bab III Zhong Shu Garis Besar Ajaran Khonghucu
A. Pendahuluan ........................................................................................41
B. Zhong (Satya)......................................................................................42

 1. Karakteristik Huruf Zhong.............................................................42
 2. Pelaksanaan Sikap Zhong ................................................................42
  C. Shu (Tepasalira) ..................................................................................46
 3. Karakteristik Huruf Shu...................................................................46
 4. Pengamalan Perilaku Tepasalira .....................................................47
  Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................50
  Evaluasi Bab 3 ...........................................................................................51
  Bab IV Sejarah dan Perkembangan Kitab Suci
  A. Pendahuluan ........................................................................................53
 5. Pendekatan Historis .........................................................................54
 6. Pendekatan Iman..............................................................................55
  C. Makna Kitab Suci ...............................................................................56
  D. Empat Fase Perkembangan ................................................................59
 7. Enam Kitab (Liu Jing) ...................................................................59
 8. Lima Kitab Suci (Wujing)................................................................60
 9. Tiga Belas Kitab (Shi San Jing) .....................................................62
 10. Sembilan Kitab (Sishu-Wujing)......................................................65
  Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................67
  Evaluasi Bab 4 ...........................................................................................69
  Bab V Ajaran Tengah Sempurna
  A. Pendahuluan ........................................................................................71
  B. Makna Zhong ......................................................................................72
  C. Fungsi Zhong.......................................................................................74
  D. Keselarasan Antara Nyawa dan Roh ...................................................76
  E. Menjalani Tengah Sempurna...............................................................80
  Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................82
  Evaluasi Bab 5 ...........................................................................................83


Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti

Bab VI Sikap dan Perilaku Junzi
A. Hakikat Junzi ......................................................................................85
B. Prinsip Utama Junzi ...........................................................................86

 1. Berubah Menjadi Lebih Baik ..........................................................86
 2. Menuntut Diri Sendiri......................................................................87
 3. Berbuat Tanpa Pamrih......................................................................92
 4. Memperbaiki Kesalahan ..................................................................94
  Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................100
  Evaluasi Bab 6 ...........................................................................................103
  Bab VII Makna Tahun Baru Yinli
  A. Pendahuluan ........................................................................................106
  B. Mengenal Sistem Penanggalan............................................................108
 5. Sistem Matahari/Solar/Yang Li........................................................108
 6. Sistem Bulan/Lunar/Yinli ................................................................110
 7. Sistem Bulan-Matahari/Lunisolar/Yin Yang Li ...............................111
  C. Sejarah dan Makna Tahun Baru Yin Li ...............................................112
 8. Penentuan Awal Tahun Kalender Yin Li..........................................112
 9. Penentuan Jatuhnya Tahun Baru Yin Li...........................................114
 10. Makna Tahun Yinli...........................................................................116
  D. Budaya dan Tradisi..............................................................................119
 11. Tradisi Memberi Angpao ................................................................119
 12. Makanan Khas Tahun Baru..............................................................122
  E. Tahun Baru Yinli Di Indonesia............................................................123
  Lagu Pujian ................................................................................................124
  Penilaian Diri Skala Sikap .........................................................................125
  Evaluasi Bab 7 ...........................................................................................126
  Daftar Pustaka ....................................................................................133

Download Buku Paket PA Khonghucu Kelas 12 K-13 pdf

Kelas_12_SMA_Pendidikan_Agama_Konghucu_dan_Budi_Pekerti_Siswa.pdf